İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 52  Aralık 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin ÖZNÜLÜER

NO Makale Adı
1543243180 THE JOURNEY OF THE FIGURE IN THE SPACE FROM THE CAVE-WALL PERIOD TO HIGH RENAISSANCE

MAĞARA DUVARINDAN YÜKSEK RÖNESANSA KADAR,
FİGÜRÜN MEKAN İÇERİSİNDEKİ SEYRİ
Hüseyin ÖZNÜLÜER
Dr.Öğr.Üyesi,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,hoznuluer(at)erzincan.edu.tr
ÖZ
Sanat insanlığın var oluşu ile başla’ hipotezi sanatçılar arasında yaygın olan bir görüştür. Böylesine eski zam- anlara mal edilen sanatın günümüze değin süregelen gelişimi, sanatın her dalında gerek amaçları ve gerekse araçlarında olmuştur. İlkel toplumlar mağara resimlerini yaparken amaçları yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için mi, Yoksa doğaya karşı bir üstünlük kurmak için törensel bir ihtiyaç mıydı? sorularının tam olarak kesin bir cev- abı bilinmemektedir. Bir dönem dinsel anlatılara daha sonrada aristokrasiye hizmet etmiş olan sanat, zaman ilerledikçe kendine has kimliğini edinmeye başlayarak bilimle yan yana yürümüştür. Bu zaman içerisinde san- atın amacının değiştiği gibi sanatsal malzemeler, teknikler, bilimle olan ilişkisi ve uygulamaları da değişmiştir. Bilimsel perspektifte bu gelişmelerden biridir. Nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm olan perspekti n ortaya çıkışı, bir bilim dalı olan ge- ometrinin perspektif kurallarının sanatsal alanda bir prensip olarak uygulanmasıyla başlar. Bu döneme kadar yapılan eserler yalnızca bir düzlem üzerine yapılan iki boyutlu olup henüz üçüncü boyu an habersiz olan, arada üçüncü boyut yapılmış olsa da bilimsel bir dayanağı olmayan resimlerden ibare i. Perspektif zamansal gelişimi uzun bir süreç geçirdikten sonra dünya resim sanatındaki en olgun haline Rönesans ile ulaşmıştır.
Düzlem üzerindeki iki boyutlu resimler, tablodaki derinlik serüvenine ilk olarak nesnelerin boyutları ile girmiş daha sonra renksel derinlikle bir üst sa aya geçmiştir. Çizgisel perspektif, bilimsel olarak olmasa da sanatçının bireysel becerisiyle nesneler üzerinde rakursi ile kendini göstermiş daha sonra özellikle Rönesans döneminde bilimsel perspekti e beraber tabloda ki derinlik artmaya başlamıştır. Bu çalışmada gürün resim sanatında tablo içerisindeki seyri ele alınmıştır. Figürler iki boyutlu düzlemdeki yeri mağara resimlerinde neredeydi Rönesans sanatında nerede olduğudur.
THE JOURNEY OF THE FIGURE IN THE SPACE FROM THE CAVE-WALL PERIOD TO HIGH RENAISSANCE
ABSTRACT
The art begins with the existence of humanity’ hypothesis is a common vision among artists. The ongoing de- velopment of art, which has been used in ancient times, has been in all branches of art both in its purposes and in its tools. Was it a ceremonial need to build a hegemony against nature? the exact answer to your questions is unknown.The art, which served to religious narratives and later to aristocracy, started to acquire its unique iden- tity as time went on and walked side by side with science. In this time, the purpose of art has changed as well as artistic materials, techniques, relations with science and practices have changed. This is one of the developments in scienti c perspective.The appearance of perspective, which reduces the appearance of objects to a at surface in 3D, i.e. 2 Dimensions, to show a trace dream, starts with the application of the perspective rules of geometry, a branch of science, as a principle in the artistic eld. The works made up until this period consisted of two-dimen- sional paintings made on a plane, yet unaware of the third dimension, and even though the third dimension has been made, there is no scienti c basis. After a long period of time development in the perspective, the world has reached the most mature in the art of painting with Renaissance.The two-dimensional images on the plane rst entered the depth adventure in the painting with the dimensions of the objects and then went to a higher stage with a color depth. Although not scienti c, the linear perspective manifested itself with the artist’s individual skill on objects with raccoons, especially during the Renaissance period, the depth of the painting began to in- crease. In this study, the course of the gure in painting is discussed. Where the gures were in the cave paintings on the two-dimensional plane is where they are in the art of ronesans.