İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 112  2023/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa AKGÜL, Barış DEMİRCİ

NO Makale Adı
1698690831 GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ ÇALGI EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ DOYUMLARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Liselerindeki Çalgı Eğitimcilerinin Mesleki Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma, tür olarak betimsel türde, model olarak genel tarama modelindedir. Evrenini, Güzel Sanatlar Liselerinde çalışan çalgı eğitimcileri (760), örneklemini ise, ölçeklere cevap veren çalgı eğitimcileri (478) oluşturmaktadır. Çalgı eğitimcilerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen “Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI)”, mesleki doyum düzeylerini belirlemek için ise Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde bağımsız örneklemler için t testi, tek faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Pearson Momentler çarpım korelasyonu ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Çalgı eğitimcilerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem ve bireysel çalgı türleri, mesleki tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları açısından ele alınmıştır. Mesleki doyum ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki tespit edilmiş, mesleki tükenmişlik düzeylerinin mesleki doyumlarını yordama durumlarına ilişkin bulgular oluşturulmuştur. Cinsiyetin ve medeni durum değişkeninin çalgı eğitimcilerinin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarını etkileyen bir değişken olmadığı buna karşın cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenlerinin kişisel başarı hissi puanları üzerinde anlamlı etkiye sahip bir değişken olduğu, eğitim durumu değişkeninin duygusal tükenme ve kişisel başarı hissi üzerinde anlamlı olarak etkisi olmayan bir değişken olduğu, mesleki kıdem ve bireysel çalgı türünün kişisel başarı hissi üzerinde anlamlı etkisi olan bir değişken olduğu, çalgı eğitimcilerinin mesleki doyum düzeylerinin artması ile duygusal tükenme düzeylerinin azalacağı, kişisel başarı hissinin artacağı, müzik bölümü çalgı eğitimcilerinin mesleki tükenmişliklerinin mesleki doyumlarını anlamlı olarak yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, mesleki doyum, mesleki tükenmişlik