İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 111  2023/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melis Yılmaz AKTAŞ, Özgür AKTAŞ

NO Makale Adı
1698433406 TEMEL TASARIM DERSİNE İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de temel tasarım eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezleri incelemektir. YÖK Ulusal Tez Veri Tabanı'nda "temel sanat" ve "temel tasarım" terimlerini içeren tez başlıkları aratılmış, 1992 yılından itibaren toplam 126 tez bulunmuştur. Bu çalışmalar resim-iş eğitimi, güzel sanatlar, endüstri mühendisliği, inşaat, iç mimarlık, mimarlık, sanat kuramı ve eleştiri, mobilya ve dekorasyon eğitimi, makine mühendisliği alanlarında gerçekleştirilmiştir. 126 tezin 14’ü kapalı olduğu için araştırmaya dâhil edilememiş; kalan 112 tezin 35’inin başlığında “temel sanat” ve/veya “temel tasarım” terimi geçmesine rağmen, bu tezlerde temel tasarım dersinin incelenmediği saptanmıştır. Dolayısıyla, "temel sanat" ve/veya "temel tasarım" terimlerini içeren ve temel tasarım dersini inceleyen 77 tez araştırmanın örneklemi olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış ve veri analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Tezler; yayınlanma yılı, sayısı, alanı, enstitü, düzeyi, araştırma amaçları ve yöntemleri gibi değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, son yıllarda temel tasarım dersine yönelik araştırmaların sayısının arttığı, yapılan çalışmaların çoğunlukla eğitim enstitüsü ve eğitim alanında, ayrıca yüksek lisans düzeyinde nitel yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Temel Tasarım, Temel Sanat