İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Murat ATEŞLİ

NO Makale Adı
1693733130 İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI RESMİNDE SİYASAL VE TOPLUMSAL YANSIMALAR

Bu makalede, İkinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan siyasal, toplumsal, ekonomik olgular ile sanat ve kültürel gelişmeler incelenmiştir. Bu dönemde genel olarak, Osmanlı sanatçıları yapıtlarında toplumsal ve siyasal konulara fazla eğilmemişler fakat, Osman Hamdi Bey, Şehzade Abdülmecid Efendi, Fausto Zonaro, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı, Mehmet Ruhi Arel gibi sanatçılar yaşanılan değişimlere kayıtsız kalmamışlardır. Osmanlı yöneticilerinin ve toplumunun sahip olduğu kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal çağdaşlaşma deneyimleriyle sanatçılar ilgilenmişler, yapıtlarında eleştirel bir yaklaşımla bu konuları resmetmemişledir. Bu araştırmanın amacı II. Abdülhamid’in iktidarının son yıllarıyla 1908-1918 yılları arasında İttihat ve Terrakki Cemiyeti’nin iktidarda olduğu İkinci Meşrutiyet döneminde gelişen siyasal ve sosyo-kültürel gelişmelerin sanat yapıtları üzerinde yansımalarını belirlemek ve yorumlamaktır. Araştırma literatür tarama modeline göre betimlenmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmada incelenen sanat yapıtları II. Abdülhamid ve İkinci Meşrutiyet döneminde siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerle bağlantılı sanatçılar ve resimleriyle sınırlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Meşrutiyet, Osmanlı Resim Sanatı, Siyaset, Toplumsal Yansımalar