İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özge ŞEN TUNCEL

NO Makale Adı
1693029060 BEKİR SIDKI SEZGİN’E AİT BİR DERS ANLATIMI SES KAYDININ İÇERİK ANALİZİ BULGULARI

Klasik Türk Müziği alanındaki en önemli ses icracılarından biri olan Bekir Sıdkı Sezgin’in icracılık eylemi ile ilgili uygulama ve düşünceleri, bu alanda önemli bir yere sahiptir. Kendisi hakkında yapılan biyografi ve icra analizi çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak bu çalışmanın amacı, Bekir Sıdkı Sezgin’in icracılık olgusu hakkındaki fikirlerini anlamlandırmak ve kavramsal çıkarımlar yapabilmektir. Bu nedenle araştırmanın yöntemi içerik analizi olarak belirlenmiştir. İçerik analizi Bekir Sıdkı Sezgin’e ait bir ders anlatımının ses kaydı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ses kaydı metin haline getirilmiş, yazılı bir metinden yazılı olmayan anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. İçerik analizi sonucunda, belirlenen kod ve temalar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Bekir Sıdkı Sezgin’in icracılık olgusu hakkındaki fikirleri “meşk/gelenek/icra ilişkisi”, “icracılıkta özgür bırakılan noktalar”, “bireysel donanım/performans” ve “müzikalite” olmak üzere dört tema altında gruplandırılmıştır. Bekir Sıdkı Sezgin’in icracılıkla ilgili ders anlatımındaki genel yaklaşımının neden-sonuç ilişkisi içinde açıklanmaya çalışılması, icracılıkla ilgili bazı yeni soruları da beraberinde getirmiş, bu sorulara odaklanan yeni araştırmalar yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bekir Sıdkı Sezgin, vokal icra, ses icracılığı, içerik analizi