İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 109  2023/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma Kübra ÇADIRCIOĞLU UYAR, Şirin Begüm GÖKMEN

NO Makale Adı
1692780449 PAUL HINDEMITH’İN KORNO KONÇERTOSU ESERİNİN İNCELENMESİ

20. yüzyıl müziğinin önden gelen bestecilerinden biri olan Paul Hindemith’in (1895-1963) Korno Konçertosu, bu dönemde bestelenmiş korno eserleri arasında kompozisyon biçimi ile en dikkat çekici olanlarındandır. Hindemith’in 1949 yılında döneminin en başarılı korno sanatçılarından biri olan Dennis Brain (1921-1957) için bestelemiş olduğu Korno Konçertosu eseri, içerdiği teknik ve müzikal zorluklar ile korno icracılarını çeşitli yönlerden geliştirebilecek bir eserdir. Bu nedenle korno repertuvarındaki çalışılması gereken önemli eserler arasında yer almaktadır. Genel teamül, icracının esere dair, artikülasyon, müzikalite ve nüans seçimlerini bestecinin stil anlayışına ve eserin yazıldığı döneme göre belirlemesidir. Bu doğrultuda icracının eseri yorumlamadan önce eserin bestecisi, müzik dili ve yazıldığı dönem hakkında bilgi edinmesi önem taşır. Bu nedenle bu çalışmada, Paul Hindemith’in yaşamına, yaşadığı dönemin müzik kültürüne ve bestecinin müzik stiline yer verilmiş olup eserin müzik analizi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda korno icracılarının eseri daha detaylı kavrayarak, bestecinin müzik stilini ve dilini benimsemesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Paul Hindemith’in Korno Konçertosu eseri hakkında Türkçe literatürde çok az kaynak bulunması nedeniyle bu çalışmanın; korno icracılarına, eğitimcilerine ve korno öğrencilerine yardımcı bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Korno, Paul Hindemith, 20. Yüzyıl Müziği, Konçerto, Gebrauchsmusik