İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semih OKCU, M. Serkan ÇAKIR

NO Makale Adı
1686324256 TÜRK MÛSİKÎSİNDE KÂR-I NÂTIKLARIN BESTE VE GÜFTE İLİŞKİSİNDE MİTHAT AKGÖKÇE ÖRNEĞİ

“Türk Mûsikîsinde Kâr-ı Nâtıkların Beste ve Güfte İlişkisinde Mithat Akgökçe Örneği” adlı bu çalışmada mûsikî diksiyonu olan Prozodi ve Prozodiyi oluşturan unsurlar, daha sonra Kâr-ı Nâtık formu hakkında genelden özele doğru bilgiler verilmiştir. Akabinde Türk mûsikîsinde Kâr-ı Nâtıkların ele alınarak gerekli inceleme ve analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise yapılan analizler bağlamında elde edilen birtakım çıkarımlar ve bunların neticesinde birtakım öneriler yer almaktadır. Araştırma, “Nitel” araştırma çerçevesinde ele alınıp “Betimsel” yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem doğrultusunda da “Tarama” modelinden yararlanılmıştır. Veriler; literatür taraması, gözlem ve görüşme, içerik analizi, müzikâl analiz yöntemleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışma; hem sanatsal eserlerin devamı açısından hem de mûsikîmizi öğreticiliği açısından Kâr-ı Nâtıkların önemini bir kez daha vurgulamıştır. Araştırmaya konu olan eserin besteleme teknikleri ve prozodi açısından genel itibariyle örnek teşkil edecek nitelikte kusursuza yakın eserler arasında olduğu tesbit edilmiştir. Çalışmamız, besteleme teknikleri ve prozodi hususuna katkı sağlayacağı gibi çalışma kapsamındaki eserin referans alınacak eserler arasında olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kâr-ı Nâtık, beste, güfte, prozodi