İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nurşah SAK, Ceren GÜNERÖZ

NO Makale Adı
1686321448 YUNANİSTAN’DA MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI VE MÜZE EĞİTİMİ

Müzeler, ait olduğu ülkenin tarihi ve toplumsal gelişmeleriyle birlikte değerlendirilen kurumlardır. Müzeler toplumun kültürel mirasını saklayıp sergilemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumun mirasıyla iç içe geçmiş yaşam öyküsüne de tanıklık etmektedir. Müzelerin toplumsal önemi ve işlevlerinin en belirgin olduğu alan ise eğitimdir. ICOM’un 2022’deki müze tanımı da başta eğitim olmak üzere toplumsal işlevleri öne çıkaran kavramlara vurgu yapmaktadır. Müzeler, somut ve somut olmayan mirası araştıran, toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, toplumun hizmetinde, kâr amacı gütmeyen kurumlardır. Halka açık, erişilebilir ve kapsayıcı müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği destekler. Müzeler eğitim, eğlence ve iletişim için deneyimler sunarak, etik, profesyonel ve katılımcı bir yaklaşımla çalışır. Müzenin eğitim amaçlı her etkinliği de tanıklık rolüyle daha kapsayıcı ve demokratik olabilmektedir. Bu çalışmada müzecilik ve müze eğitimi kavramları doğrultusunda Yunanistan örneği incelenmiştir. Yunan müzeciliğinin ülkenin kuruluşuyla eş zamanlı gelişimi tarihi bağlamda ele alınmış, ülkede müze eğitimi uygulamalarının geçmişteki ve günümüzdeki biçimi yorumlanmıştır. Buna göre Yunanistan’da bugünkü müze-toplum ilişkisi eğitsel anlamda, son yıllardaki göç ve pandemi gibi büyük toplumsal değişiklikler haricinde, ağırlıklı olarak ulusal bir bakış açısına sahiptir; bu haliyle de kapsayıcılığı ve çok kültürlülüğü tartışmaya ve gelişmeye açıktır. Dolayısıyla Yunanistan’da müzecilik ve müze eğitimi uygulamalarında sürekli gelişimin sağlanması, akademik kurumlarla müzelerin yakın çalışmasıyla gerçekleşebilir.
Anahtar Kelimeler: Müzecilik, müze eğitimi, Yunanistan, kapsayıcılık