İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevgi ILICA

NO Makale Adı
1686297735 M.YE. SALTIKOV-ŞÇEDRİN'İN "MODERN İDİL" ADLI ROMANINDA LİBERAL AYDINLARIN İDEOLOJİK VE AHLAKİ EVRİMİ

Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin (1826-1889), toplumsal ve politik hicivleriyle ün kazanan usta bir edebiyatçıdır. Yazarın edebî mirası eşsiz ve değerlidir. Devrimci ve sosyalist fikirlerin taraftarı olan Saltıkov-Şçedrin toplumu aydınlatmak üzere hizmet etmeyi amaç edinir. Yazar, her zaman toplumun ezilen kesimlerini destekler ve ayrıcalıklı sınıflara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır. Modern İdil (Современная идиллия), Saltıkov-Şçedrin tarafından 1877 ile 1883 yılları arasında yazılan bir hiciv romanıdır. Bu eserde yazar, monarşinin idari prensiplerini açıkça kınamak yerine, toplumun bu siyasi sistem etkisi altında ortaya çıkan kitlesel tepkilerini ortaya çıkarmak ve alay yoluyla yermek için siyasi hiciv yapmaktadır. Saltıkov-Şçedrin'in amacı, toplumsal ve siyasi gelişmeler bağlamında ortaya çıkan negatif sonuçları ve irrasyonel tepkileri sergilemektir. Siyasi baskı ve zulüm dönemlerinde liberal aydın zümre, sorunlar ve zorluklarla karşılaşır. Aydınlar, iktidarın baskı ve şüphesi altında kalır. Bu durum özgürlüklerini ve toplumsal süreçlere etki etme yeteneklerini önemli ölçüde sınırlar. Bu çalışmanın temel amacı, romanda tasvir edilen liberal aydınların temsilcileri arasındaki ideolojik ve ahlaki çöküşü irdelemek ve ortaya çıkarmaktır. Roman metne bağlı tarihsel eleştiri yöntemiyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Saltıkov-Şçedrin, Modern İdil, hiciv romanı