İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Devrim YILDIRIM, Hüseyin ELMAS, Hande Bolu SERT

NO Makale Adı
1686053898 ÖZEL SANAT MÜZELERİNİN TÜRK RESMİNİN DEĞİŞME VE YENİLEŞME SÜRECİNE KATKILARI

Müzeler, toplumların kültürünü, yaşam biçimlerini ve değerlerini en iyi yansıtan; bu değerleri gelecek nesillere aktarabilen, aynı zamanda içerisinde eğitim verilebilen bir kurum olarak örnek gösterilebilir. Bu değerler son yüzyıl içerisinde müzeler aracılığıyla oldukça önem kazanmış ve toplumlar da kendi kültürleri ile yaşam tarzlarını yansıtmak için müze ve müzecilik kavramlarını önemsemişlerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde özel sanat müzelerinin bu değerleri yansıttığı düşünülmektedir. Müzeciliğin tarihçesi, Türkiye’de müzecilik kültürünün gelişme ve değişme süreci, özel sanat müzelerinin işlevlerinin neler olduğu, özel sanat müzelerinin Türk resim sanatına ne tür katkılar sağladığı bu çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu amaçla, Mustafa Ayaz Vakfı ve Plastik Sanatlar Müzesi, IMOGA İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı Müzesi araştırmaya konu olmuştur. Araştırmanın bu üç müze ile sınırlandırılmasının sebebi bahsi geçen müzelerin sanatın içerisinde yetişmiş usta sanatçılar tarafından kurulmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışma nitel araştırmaya dayalı olup, kaynak taraması ve görüşme yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Sanatçılar ile yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan müzelerin, kültür- sanat hayatını olumlu etkilediği gibi sanat eğitimini ve toplumu da çeşitli şekillerde beslediği bulgusuna ulaşılmıştır. Tüm bu görüşler dahilinde ele alındığında müzelerin, bir toplumu değiştiren ve yenileştiren kurumlar olarak Türk resim sanatının değişimini desteklediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzecilik, müze tarihi, sanat müzeleri, özel müzeler, resim sanatı