İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 108  2023/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emirhan ŞİMŞEK, Barış DEMİRCİ

NO Makale Adı
1685741453 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI İLE ARMONİ VE EŞLİKLEME DERSLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı müzik öğretmenliği programında yer alan batı müziği teori ve uygulaması dersi ile armoni ve eşlikleme dersinin yapılandırmacı öğrenme ortamları bakımından incelenmesidir. Araştırmada nicel verilere bağlı betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeline yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 öğretim yılında Türkiye’de üniversitelere bağlı müzik öğretmenliği programlarında batı müziği teori ve uygulaması dersi ile armoni ve eşlikleme dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise, araştırma kapsamında ulaşılabilen ve geri dönüş sağlanan 24 üniversiteden, batı müziği teori ve uygulaması dersini alan ve 204 kişiden oluşan 1. sınıf ve hem batı müziği teori ve uygulaması hem de armoni ve eşlikleme dersini alan ve 376 kişiden oluşan 2, 3 ve 4. sınıf olmak üzere 580 müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Arkün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen Yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeği (yödö)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) analizi, Mann-Whitney U testi ile Kruskal- Wallis H testi kullanılmıştır. Batı müziği teori ve uygulaması dersinde öğrencilerin maddelerden aldığı toplam puanların yüksek olduğu, armoni ve eşlikleme dersinde ise, öğrencilerin maddelerden aldığı toplam puanın yine yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda, (ölçek maddelerinden elde edilen verilere göre) yaş, sınıf düzeyi değişkeni bakımından anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: yapılandırmacı öğrenme, öğrenme ortamları, batı müziği teori ve uygulaması, armoni ve eşlikleme