İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 107  2023/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
M. Yeşim YORULMAZ

NO Makale Adı
1684831941 SANATTA AKTİVİZM: AKTİVİST SANATÇILARIN SANATA ETKİSİ

Bu makale, aktivist sanatçıların, sanatın evrensel dilini kullanarak, toplumsal değişim üzerindeki rolünü ve etkisini araştırmaktadır. Aktivist sanatçılar, sanatsal ifadeyi kullanarak toplumsal, politik veya çevresel konularda farkındalık yaratmayı ve dönüşüm sağlamayı hedeflemektedirler. Makalede seçili aktivist sanatçı çalışmaları üzerinden örnekler inceleyerek, aktivist sanatçıların toplumda değişimi etkilemek için izledikleri yol ve aktivizmin sanat alanındaki konumunu incelenmektedir. Aktivist sanatçılar, sanatsal ifadeyi politik anlatım diliyle, toplumsal sorunları, medyaları aracılığı ile işleyerek, eleştirmek, değiştirmek ve farkındalık yaratarak izleyici ile buluşturmayı amaçlamaktadırlar. İzleyiciyi bilgilendirip, harekete geçirmeyi amaçlayarak ve toplumsal sorunlara dair duyarlılık oluşturarak önemli bir misyon gerçekleştirmektedirler. Genel olarak yapıtlarında, insan hakları ihlalleri, cinsiyet eşsizliği, ırkçılık, çevresel sorunlar vb. toplumsal meselelere odaklanarak, mevcut durumu irdeleyip, toplumdaki normlar ve yapılar doğrultusunda sorgulayarak, alternatif anlatım yöntemleri ile değişime teşvik etmektedirler. Aktivist sanatçılar, yapıtlarını oluştururken ele aldıkları olayların dramatik etkilerini vurgulayarak, izleyicilerin duygusal bir tepki vermelerini ve toplumsal sorunlara dair harekete geçmelerine yönelik uyarılar almalarını amaçlamaktadır. Sanatçıların bu ortamı oluşturmaları, toplumsal bilinç oluşturarak, politik veya sosyal dönüşümlere katkıda bulunarak, marjinalleştirilmiş grupların sesini duyurarak sorunların farkına varılarak değişimine destek olmaktadır. Aktivist sanatçılar, sanatın geçmişten günümüze işlediği hoşa giden, estetik arayışların aksine, rahatsız edici, gerçekliğinden utanılacak, insanlık ayıbı olarak tanımlanabilecek ya da dünyanın geleceğini olumsuz yönde etkileyebilecek konuları ekonomik kaygı barındırmaksızın ele almaktadırlar. Konuları aktarış biçimleri ile güçlü mesajlar oluşturarak, insanları harekete geçirmeye teşvik ederek ve toplumu olumsuz etkileyen olaylar üzerine dikkat çekerler. Yapıtlarını sergiledikleri mekanlarda ve mecralarda izleyicileri hazırlıksız yakalarlar, konu ile ilgileri, bilgileri olmamasına rağmen haberdar ederek soruna maruz bırakırlar. Böylece konuyu işleyiş biçimleri ile toplumu bilinçlendirme konusunda önemli etkileri olmaktadır. Bu makalede aktivist çalışmalardan yola çıkarak izleyicilerin aktivist eserlerle karşılaştıkları alanlar, farkındalık düzeylerine etkisini ve toplumsal dönüşüm üzerindeki katkıları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aktivist sanat, aktivist sanatçılar, toplumsal farkındalık, eleştirel sanat