İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe ÇAĞLAK, Mehmet AKPINAR

NO Makale Adı
1682668190 KEMAN EĞİTİMİ SÜRECİNDE DOĞAÇLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN KEMAN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, keman eğitimi sürecinde doğaçlama uygulamalarına ilişkin keman öğretim elemanı görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, keman eğitiminde doğaçlama uygulamalarına yönelik farkındalık oluşturup, yeni bir bakış açısı geliştirebilmek ve yapılacak bu ve benzeri çalışmalara yol gösterip kaynak olabilmesi bakımından önemli görülmektedir. Araştırma, ilgili öğretim elemanı görüşlerinin oluşturulmasına ilişkin nitel bir çalışma olup, durum çalışmasına yönelik olarak hazırlanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre keman öğretim elemanlarının çoğunun doğaçlama uygulamalarını tonalite, yaratıcılık, müzikalite, ajilite, form, entonasyon, teknik ve müziksel işitmeye yönelik becerilerin geliştirilebilmesi için yararlı bir araç olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Ayrıca, doğaçlamanın müzik türleri arasında köprü görevi sağladığı, birlikte çalmaya ve grup dinamiklerine olumlu etki ettiği ve keman derslerinde yer alması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak; doğaçlamaya keman ve diğer bireysel çalgı eğitimlerinde de yer verilmesi ve kemanda doğaçlamaya ilişkin öğretim materyali oluşturulması yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Keman, doğaçlama, doğaçlama uygulamaları, kemanda doğaçlama, keman eğitiminde doğaçlama