İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Murat ATEŞLİ

NO Makale Adı
1680589915 TARİHSEL ARKAPLAN VE TOPLUMSAL YAPI BAĞLAMINDA “KURSK VİLAYETİNDE DİNİ TÖREN ALAYI” ÜZERİNE İNCELEME

Bu araştırmada, 19. yüzyıl Rus resim sanatının ve Gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden olan Ilya Repin’in “Kursk Vilayetinde Dini Tören Alayı” adlı resminde yer alan nesnenin simgesel ve dini açıdan tarihsel kökeni ve figürlerin hiyerarşik konumları üzerinden Çarlık Rusya’sında var olan toplumsal yapı ve tarihsel arka plan ortaya çıkarılmıştır. Aydınlanma Çağı ile birlikte başlayan Bilimsel, Endüstriyel ve Siyasal Devrimler’in sonucu olarak Batı Avrupa’da sosyo-ekonomik ve siyasal yapılarda köklü değişimler olmuştur. Bu değişimler sanat ve kültür alanını da etkilemiştir. 18. yüzyıldan 1917 Bolşevik Devrimi’ne kadar olan Rus İmparatorluğu’nda çarın mutlak otoritesinde monarşi ile yönetilen feodal Rus toplumu da Avrupa’da yaşanan toplumsal ve siyasal değişim sürecinden etkilenmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Rus aydınları, edebiyatçı ve sanatçıları sanat, kültür, eğitim ve siyasi alanlarda reform ve modernleşme isteklerini dile getirmişler ve sanat kolektifleri kurarak eleştirel sanat yapıtları üretmişlerdir. Çağdaşları gibi Repin de Rus halkının yaşadığı sorunlara ve hayatın gerçekliğine ilgi duymuş; sanat kariyeri boyunca natüralist ve sembolist eğilimden gerçekçi ve romantik sanat üsluba kadar faklı yaklaşımlarda resimler yapmıştır. Repin’in resimlerinde üslup farklılıklarına rağmen akademik gerçekçi yaklaşım ve toplumsal duyarlılık süreklilik göstermiştir. Araştırmanın kapsamı ve amacı, Repin’in “Kursk Vilayetinde Dini Tören Alayı” adlı resminin biçim ve içerik açısından toplumsal ve tarihsel bağlam çerçevesinde yorumlayarak alan yazına katkı sunmaktır. Araştırma literatür tarama modeline göre oluşturulmuş nitel bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Çarlık Rusya’sı, Gerçekçilik, Ilya Repin, Resim, Toplumsal Yapı