İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 106  2023/6  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Songül PEKTAŞ, Gamze ÇANAÇA

NO Makale Adı
1678648617 SINIF ÖĞRETMENLERİ VE MÜZİK: KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MÜZİK DERSLERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinde kaynaştırma öğrencilerine yönelik kullandıkları uygulamalar ve uyarlamalar belirlenmiş, öğretmen görüşleri ve önerileri araştırılmıştır. Çalışma nitel araştırma olarak gerçekleştirilmiş olup veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma Nevşehir ilinde görev yapan sınıf öğretmenleriyle 2022-2023 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 20 gönüllü öğretmen katılmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular sekiz temada sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin büyük bir kısmının lisans eğitimi süresince kaynaştırma eğitimi almadıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerinin başarısını etkileyen etmenleri; öğretmen tutumu, diğer öğrenciler ile etkileşim, veli ile iş birliği, müzik programının yapısı ve öğrencinin engel durumu olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler, müzik derslerinde kaynaştırma öğrencilerine yönelik uygulanabilecek ritim içerikli çalışmalar, drama etkinlikleri ve şarkı öğretimine dayalı etkinlikler önermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Müzik dersi, sınıf öğretmeni, kaynaştırma öğrencisi