İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 102  2023/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağdaş ÖZKAN

NO Makale Adı
1678230954 J. BRAHMS’IN OP. 100 KEMAN VE PİYANO SONATI’NIN BİRİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZ
Sonat formu, Barok dönemden itibaren kullanılan ve çalgı müziğini kapsayan bir müzik biçimidir. Klasik dönemde günümüzdeki haline dönüşen bu biçim, özellikle Romantik dönem ile birlikte “sonat-allegro” adıyla günümüzde de kullanılan bir yapısal form özelliği kazanmıştır. Klasik dönemdeki bu evrilme ile birlikte sonat, senfoni ve konçerto gibi birçok büyük ölçekli eserin birinci bölümleri “sonat allegro” formunda yazılmıştır. Romantik dönemin önde gelen bestecilerinden Johannes Brahms’ın tüm oda müziği eserleri gibi keman ve piyano için yazıdığı üç sonatı da repertuvarın en çok seslendirilen eserleri arasındadır. Bu çalışmada bestecinin Op. 100 La majör Keman ve Piyano Sonatı’nın birinci bölümü yapısal ve müzikal açıdan incelenerek, elde edilen bulgular vasıtasıyla eserin yorumlanmasına yönelik katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Brahms, sonat, sonat-allegro, keman, piyano