İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Eser Akansu ERAY, Akın ARABOĞLU

NO Makale Adı
1677828445 MÜZİKTE İSKANDİNAV TONU’NUN KALEVİ AHO’NUN SEÇİLMİŞ ESERLERİNDEKİ ETKİSİ

Her coğrafya, diğer her alanda olduğu gibi, müzik alanında da kendine ait farklı özelliklere sahiptir. Müziğin temelinde yer alan özelliklerin başında gelen ses rengi; bulunulan coğrafyanın bütününde kullanılan ve o bölgeye özgü olan halkın sosyal, siyasi, kültürel ve tarihsel geçmişine, coğrafi konumuna bağlı olarak ve bulunduğu düzen içinde süreklilik gösteren bir yaşam biçimine, sahip olduğu müzikal özelliklere ve müziği icra etmek için kullanılan çalgı aletlerine göre çeşitlilik gösterir. Öne çıkan müzik tonları arasında; Kuzey Asya ve Doğu Avrupa’nın büyük bir kısmına uzanan Rusya ve Rus Müzik Ekolü, Orta Avrupa’da yer alan Almanya ve Alman Müzik Ekolü ve Batı Avrupa’da yer alan Fransa ve Fransız ekolüne bağlı olan müzik tonları, geçmişten günümüze kadar müziğin gelişimine ve yeniliğine katkı sağlayan en önde gelen müzik tonlarını oluşturmuştur. Günümüzde müzik icrasına, müzik alanında yapılacak beste çalışmalarına ve müzik tarihine katkı sağlamak için müzik tonlarını çeşitlendirmek büyük bir önem taşımaktadır. Kuzey Avrupa’da yer alan İskandinav ülkelerinin kendine özgü olarak algılanan müzikal malzemelerle ilgili bir müzik tonu bulunmaktadır. Finlandiya’nın önde gelen çağdaş dönem bestecilerinden biri olan Kalevi Aho, yazmış olduğu bazı eserlerde İskandinav tonunu kullanmıştır. İskandinav Tonu, 14. yüzyıldan itibaren günümüze kadar gelişen ve gelişmeye devam eden bir müzik tonu olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada; İskandinav tonunu ve İskandinav tonunu eserlerinde kullanan bestecilerin bazılarının isimlerini ve eserlerini tanımakla birlikte, İskandinav tonunun geçmişten günümüze nasıl bir gelişim gösterdiği, izlediği yol ve bir günümüz bestecisinin eserlerindeki İskandinav Tonu’nun etkisini, örnek eserler ele alınarak aktarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: iskandinav müzik tonu, Kalevi Aho, Finlandiya, fin müziği, Sami