İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif ÇAKIROĞLU

NO Makale Adı
1676063827 GÖRSEL KÜLTÜRLE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SANAT ESERLERİ ÜZERİNE YAPILAN PARODİLERE BAKIŞ

Görsel kültür, geleneksel tekniklerle üretilmiş sanat eserlerinden güncel teknolojilerin sağladığı sinema, tv, bilgisayar, internet ve sosyal medyada sunulan görsel içeriklere kadar genişleyen bir yelpazeyi içine alan görsel deneyimlerle ilgilenmektedir. Aynı zamanda görsel imgeleri anlam ve içerik olarak metinlerarasılık kapsamında ele alınabilmektedir. Metinlerarasılık; alıntılama yoluyla resimler ya da farklı sanatsal biçimler arasında göstergelerarasılık aracılığıyla gerçekleşmektedir. Alıntılama biçimlerinden biri olan parodi (yansılama) ise, görsel sanatlarda sanatçıların; sanat eserlerini yaşama ve kültüre ait imge, sembol ve göstergelerle ilişkilendirerek gülünç ya da komik olabilecek unsurlarla yeniden ürettiği bir alıntılama biçimi olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada Gerard Rancinan’ın Maids of Honor, Daniel Spoerri’nin Ironing Board, Banksy’nin The Girl With The Pierced Eardrum adlı parodi içeren yeniden üretim yapıtlarının göstergelerarasılık yaklaşımıyla görsel kültürle ilişkisi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak çalışmanın amacı kapsamında incelenen sanat eserlerinin parodilerinde, popüler kültür unsurlarının kullanıldığı; geçmiş ve günümüz toplumsal yaşamı karşılaştırılarak zıtlıklara yer verildiği; böylelikle zamanın yarattığı farklılıklara atıfta bulunularak görsel kültürümüzün bir parçası olan güncel bireysel ve toplumsal gelişim ve değişimlere dikkat çekildiği anlaşılmıştır. Bunun yanısıra görsel kültürümüzün bir parçası olan sanat nesnesinin günümüz yaşantısındaki yerine dönük sorgulamaları içerdiği görülmüştür. Çalışma, yorum becerisi ve eleştirel bakış geliştirmek ve görsel kültürü anlamlandırmaya katkı sağlaması açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, Parodi, Gerard Rancinan, Daniel Spoerri, Banksy