İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu GEBOLOĞLU

NO Makale Adı
1674644742 RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM’İN BESTELENMİŞ ŞİİRLERİNDE TABİAT

Tanzimat dönemi önemli şairlerinden Recâizâde Mahmut Ekrem şiirin düşünce, hayal ve duyguya dair olduğunu vurgulasa da sadece bu olguların şiirin kabul görmesi ve beğenilmesi için yeterli olmayacağı düşüncesindedir. Şair şiire konu olan bu olguları okuyucuya iletirken, tabiatın rehberliğinde ve tabiatın güzellikleriyle iletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Şairin “Hepimiz tabiatın birer acemi şakirdiyiz” sözü, tabiata estetik bir gözle baktığını göstermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, şairin şiirlerinin kaynağının tabiat olgusu olduğu söylenilebilir. Araştırmanın amacı şairin hayatı, edebî kişiliği hakkında bilgiler vermek ve şairin bestelenmiş şiirlerinde yer alan tabiat olgusunu incelemektir. Araştırma; “Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri II ve III” kaynak kitapları ve Ekrem’in Kültür Bakanlığı nota arşivinde bestelenmiş olan ve tabiat unsurlarını içeren 11 şiiri ile sınırlandırılmıştır. Bir müzik eserinin oluşumunda, beste ve bestekâr kadar güfte (şiir) ve güftekârın da önemli olduğu bir gerçektir. Bir eserin müzikal açıdan incelenmesi kadar sözel açıdan incelenmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma, tabiat şairi olan Ekrem’in bestelenmiş şiirlerindeki tabiat unsurlarının incelenmesi açısından önemlidir. Şairin bestelenmiş şiirlerine, Devlet Korosu nota arşivinden ulaşılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi ve doküman analizi deseni kullanılmıştır. Ekrem’in şiirlerinde bulunan tabiat unsurları, bu unsurları aktaran şiirlerinden bölümler alınarak incelenmiş ve tasvir edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Recâizâde Mahmut Ekrem, şiir, tabiat