İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 105  2023/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yakup AKSOY

NO Makale Adı
1674126677 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Müzik sanatı, yaratıcılığın özgürce, dinamik ve apaçık bir şekilde kendisini gösterebileceği eşsiz bir alandır. Özellikle besteciler ürettikleri besteler ile müzik sanatının ekosistemini beslemektedir. Literatürde besteciliğin bir türü olan eğitim müziği bestelemeye ve besteci adaylarının gözünden nasıl algılandığına ilişkin bir boşluk olduğu görülmektedir. Buna yönelik yapılacak çalışmalardan elde edilecek bulgular yeni yetişecek eğitim müziği bestecilerine ışık tutabilir. Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının eğitim müziği bestelemeye ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yıllarında Necmettin Erbakan Üniversitesi AKEF Müzik eğitimi Anabilim Dalında eğitim müziği besteleme teknikleri dersini almış mezun ve halen öğrenim gören 61 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcılardan “Eğitim müziği bestelemek … gibidir. Çünkü ...” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Toplanan verilerin analizinde 42 metafor ve bu metaforların ortak özelliklerine göre gruplandırılmasıyla 6 kategori ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların eğitim müziği bestecisini ve bestelerini daha çok çocukların eğitiminde kullanılacak, doğruya ve iyiye olan yolu gösterici, mutluluk ve huzur veren, eğlenceli, hayati öneme sahip, koruyucu ve kollayıcı, yaratıcılığı ön plana çıkaran ve çeşitli duyguların aktarım aracı kavramlar ile ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, eğitim müziği besteleme, metafor analizi, müzik öğretmeni adayı