İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 101  2023/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Firdevs KULAK TORUN

NO Makale Adı
1672145294 DENİZLİ’DE BİR ÇİFTE HAMAM: GERMİYANOĞLU (VAKIFLAR) HAMAMI

Tarih boyunca su medeniyetler için önemli bir konu olmuştur. Toplumlar yaşamak için su kenarlarını tercih etmişlerdir. Temizlenme ihtiyacı ile bir mekâna gereksinim duymuşlardır. Bu ihtiyaç neticesinde hamam yapıları şekillenmiştir. Hamamlar birçok toplumun mimarisinde önemli yapılar haline gelmiştir. Türk mimarisi kapsamında da hamam yapıları önemli mekânlar olarak görülmüştür. Anadolu’nun Türk hâkimiyetine geçmesiyle birçok yerleşmede hamam yapıları inşa edilmiştir. Bu yerleşmelerden biri Denizli’dir. Kent sahip olduğu doğal su kaynakları sayesinde hamam yapıları bakımından oldukça zengin bir tarihe sahip olmuştur. Ancak tarihi hamamlardan Germiyanoğlu (Vakıflar) Hamamı günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Çalışma kapsamında kısmen özgün işlevini koruyan bu yapı ele alınmıştır. Yapının kadınlar bölümü günümüzde bir ticarethane olarak kullanılmaktadır. Erkekler bölümü ise hamam olarak işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Çalışmanın amacı çifte hamam olarak inşa edilen yapının özgün durumu ile ilgilerin bilgilerin derlenmesi ile birlikte günümüzde farklı iki mekân olarak kullanılması üzerine bir inceleme gerçekleştirmektir. Bu sayede gündelik yaşamda iki farklı mekân olarak kullanılmaya devam eden çifte hamamın farklılaşan işlevleri karşısındaki durumunun ortaya konması, cephe özellikleri, iç mekân örgütlenmesi gibi unsurların özgün durumu ile karşılaştırılarak tanıtılması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hamam yapıları, iç mimari, mekân analizi, mimarlık tarihi, Germiyanoğlu (Vakıflar) Hamamı