İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Enes Furkan DANACI, Ersan ÇİFTCİ

NO Makale Adı
1671783955 TÜRKİYE’DE YAYLI ÇALGILAR ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Üniversiteler, bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bilgi üretilen kurumlardır. Bu düşünceden yola çıkarak üniversitelerdeki lisansüstü eğitim çalışmaları, büyük bir öneme sahiptir. Bilimsel raporlama geleneği içerisinde tezlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan lisansüstü çalışmalarla ilgili araştırmaların çeşitli yönleriyle incelenmesi, takip edecek yeni çalışmaları destekleyecek ve araştırmacılara yeni bakış açıları sunabilecektir. Bu araştırmanın amacını, Türkiye’de yaylı çalgılar alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Lisansüstü tezlerin yüklü olduğu veri tabanında yapılan tarama sonucunda, 569 adet yüksek lisans, 97 adet doktora ve 95 adet sanatta yeterlik tezi olmak üzere toplam 761 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu lisansüstü tezlerin başlıkları, yılları, türleri, enstitüleri, danışman unvanları, yazıldığı üniversiteler, konu alanları ve yöntemleri istatistiksel analizler ile birlikte incelenmiş ve mevcut durum ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda yaylı çalgılar alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tez konularının enstrüman türleri dağılımına bakıldığında, %51,6’lık oranla en çok “keman” başlığıyla tez yapıldığı ve yaylı çalgılar alanında yapılmış lisansüstü tezlerin %18’lik oranla en çok “eser-etüt inceleme/analizi” konusunda yapıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yaylı çalgılar, Lisansüstü tezler, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas