İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 99  2022/11  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İlhami DİKSOY, Münevver ASLAN

NO Makale Adı
1668171967 TÜRK BELGESEL SİNEMA AFİŞLERİNİN SEMİYOTİK İNCELEMESİ “SİVAS FİLMİ ÖRNEĞİ”

Sinema; görme ve işitme duyumuza hitap eden, yedinci başlığı altında zengin bir sanat türü olarak günümüzün en önemli sosyal iletişim araçlarından biridir. Her konuda olay ve durum sinemanın görsel gücü kullanılarak izleyicilere aktarılabilmektedir. Sinemanın görsel gücünü seyirciye en etkili olarak aktarabildiği türlerinden biri de belgesel sinemadır.
Kendi kuralları çerçevesinde bir dili ve tasarımı olan belgesel sinema, bir sanat dalı olarak toplumu bilgilendirirken duygu boyutuna da hitap eden önemli bir iletişim yöntemidir. Bu niteliğinden ötürü sinema sanatı içinde ‘özel bir tür’ olarak tanımlanmakta ve verilmek istenilen mesajın alıcıya ulaşımını sağlayan yollardan biridir denilmektedir.
İletişim çağını yaşadığımız günümüzde çevremiz görsel iletişi tasarımına ait birçok çalışma ile çevrilmiş durumdadır. Bu tasarım çalışmaları içinde önemli yeri olan afiş tasarımı, toplumun büyük kısmına kolayca ulaşma becerisi ve ifade gücü yönünden diğer grafik tasarım çalışmalarından ayrılarak öne çıkmaktadır.
Film hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan izleyicinin; filme ait konu, içerik ve oyuncular hakkında fikir edinebilmesine imkân sağlayan film afişlerinin bu bağlamda dikkat çekici olması gerekmektedir. Bu nedenle afişte verilen mesajın izleyiciye aktarılabilmesi ve doğru algılanması için kullanılan tasarım ilke-elemanlarındaki düzenlemeler önem kazanmaktadır.
Bir filmin karakterini yansıtabilmek için grafik tasarımcı; en yalın anlatımı ortaya çıkarabilmek için filme ait birçok bilgiyi az görselle aktarmak durumundadır. Bu durum göze alınarak hazırlanan bu çalışma içeriğinde “Sivas” film afişinin film hakkında, kullandığı görsel iletişim unsurları ve tasarım ilkeleri ile film hakkındaki bilgiyi izleyiciye nasıl aktardığı araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda örneklem olarak seçilen “Sivas” film afişi görsel okuma niteliğinde ifadelerin, duygu ve isteklerin nasıl üretildiği, görselleştirildiği konusu üzerinde duran semiyolojik çözümleme yöntemi ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Afiş tasarımı, film afişi, belgesel film afişi semiyoloji, göstergebilim