İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 100  2022/12  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Derya Aysun CANCAN

NO Makale Adı
1667984820 FRİDA KAHLO’NUN “THE TWO FRİDAS” ADLI ESERİNİN GÖSTERGEBİLİM BAĞLAMINDA BİÇİM VE İÇERİK ANALİZİ

Sanatın tüm dallarında varlık bulan yapıtlar günümüze kadar çeşitli eleştiri ve inceleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gündeme gelen göstergeler kuramı, sonrasında Edmund Husser’in 1890’da yazıp ancak 1970’te yayımladığı “Göstergelerin Mantığı Üstüne (Göstergebilim)” incelemesi, göstergeler kuramını içermiştir. İncelemede daha çok dilsel göstergeler kuramının geliştirildiği görülmektedir. Çağdaş anlamda birçok felsefeci, mantıkçı ve farklı alanlarda araştırma yapan bilim insanlarının göstergebilime yönelik incelemeleri olmuştur. Resim dili doğal dil gibi herhangi bir olguyu, içeriği anlatabilen bir iletişim aracıdır. Göstergebilim yöntemleri dilsel çözümlemenin ötesinde bir sanat yapıtının analiz edilerek incelenmesinde de kullanılmaktadır. Bu bağlamda sanat eserlerinin nesnel ve tutarlı bir biçimde çözümlenmelerine olanak tanımaktadır. Göstergebilim yöntemler sanat yapıtlarının görünen niteliklerinin yanında, altta yatan anlamlarını ortaya çıkarmada yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Frida Kahlo’nun eseri “The Two Fridas” göstergebilimsel yöntemle irdelenmiş, düzanlam- yananlam, biçim ve içerik nitelikleri bakımından ele alınmıştır. Göstergebilim analizi sonucunda çok eklemli ve karmaşık yapılı sanat eseri incelemesinde, “The Two Fridas” başlıklı yapıttaki imgelerin yüklendiği anlamlara ulaşılmıştır. Güvenli ve nesnel yollar sunan göstergebilim yöntem sayesinde Frida Kahlo’nun eser üzerinde etkin olan yaşanmışlıkları ve ruhsal çalkantılarını yansıttığı simgesel ifadeler ortaya çıkarılıp yorumlanabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Frida Kahlo, The Two Fridas, göstergebilim