İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 12, Sayı 103  2023/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selin GÜNEŞTAN

NO Makale Adı
1663410952 OKUL DIŞI ÖĞRENMEDE ALTERNATİF BİR ORTAM: FOTOĞRAF KURSLARI

Özellikle son yıllarda modern eğitim süreci içinde öğrencilerin aktif olmalarını ve deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla okul dışında yeni eğitim-öğretim mekanları üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları eğitim-öğretim faaliyetlerinin okul ve sınıf içi etkinliklerle sınırlı kalmayıp okul/sınıf dışına çıkılarak öğrencilerin tüm duyu ve algılarını açtıkları, yaparak ve yaşayarak aktif bir şekilde öğrenmelerini gerçekleştirdikleri bilim ve sanat merkezleri, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler, planetaryumlar, sokaklar ve parklar gibi oldukça geniş yaşam alanlarını kapsamaktadır. Yapılan literatür taraması sonucunda okul dışı öğrenme ortamları üzerine araştırmaların yapıldığı ancak bu araştırmaların büyük çoğunluğunun fen bilimleri alanında okul dışı öğrenmenin öğrencilerin başarı, beceri, ilgi ve tutumlarına etkisi ile fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri üzerine yapılmış olduğu saptanmış olup okul dışı öğrenme ortamı olarak fotoğraf kurslarını ele alan çalışmalara rastlanmamıştır. Buradan hareketle fotoğraf kursuna kayıt yaptırarak temel fotoğrafçılık dersi alan ve edindikleri teorik bilgileri okul-sınıf/atölye ortamı dışında yaptıkları fotoğraf çekimiyle deneyimleyerek öğrenen kursiyerlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2019 yılında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğinde “Temel Fotoğrafçılık” dersi alan toplam 18 kursiyer oluşturmaktadır. Araştırmada kursiyerlerin okul dışı öğrenmeye ilişkin görüşlerinin saptanması amacıyla açık uçlu soruların yer aldığı anket formu uygulanmış ve elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularından hareketle elde edilen sonuçlar doğrultusunda konuya ilişkin önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnformal, İnformal Öğrenme, Okul Dışı Öğrenme, Fotoğraf, Fotoğraf Kursları