İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ömer Oytun ONUR, Ahmet DALKIRAN

NO Makale Adı
1663059035 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE BALIK TEMASI’NA DAİR BİR ÖRNEK: EREN EYÜBOĞLU

Araştırma kapsamında balık kavramına ve insanla olan ilişkisine değinilmiş, balığın insanlık açısından sosyo-kültürel anlamı araştırılmıştır. Çağdaş Türk resim sanatında balık teması araştırılmış ve çeşitli sanat anlayışlarında eserler üreten, Mustafa Pilevneli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nedim Günsür, Güler Akalan, Feyhaman Duran, Eren Eyüboğlu, Hasan Vecih Bereketoğlu, Fatih Mika, Muzaffer Akyol, Avni Arbaş vd. sanatçıların eserlerinde balık figürleri kullandıkları tespit edilmiştir. Ancak araştırma kapsamında resimlerinde balık temasını kullanan usta sanatçı Eren Eyüboğlu’na ait eser örnekleri incelenmiştir. Bu bağlamda Eren Eyüboğlu’nun, balık temalı birçok eseri gözlemlenmiş ve balık temasını, bazen geometrik, lekesel soyutlamalarla ele aldığı bazen de her ikisini birlikte kullandığı görülmüştür. Ayrıca yöresel ve kültürel unsurları da resimlerinde konu edinen Eyüboğlu’nun, balığı birçok kültürdeki anlamı olan bolluk ve bereketi çağrıştırması amacı ile hem kültürel anlamıyla ele aldığı hem de plastik bir ifade aracı olarak ele aldığı tespit edilmiştir. Araştırmada genel tarama modeli esas alınmış, nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resmi, Eren Eyüboğlu, balık, resim sanatı