İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice ÖZER

NO Makale Adı
1661064377 KENT KİMLİĞİNİN AFİŞ TASARIMINA YANSIMASI

Kent kimliği, bir kentin doğal ve yapay bileşenleriyle ilgilidir. Bu bileşenler coğrafi konum, tarihsel birikim, dil, din, mimari doku, sosyal ve kültürel yapı gibi pek çok farklılık gösterebilen çeşitli unsurları kapsamaktadır. Dolayısıyla bir kente ait belirgin ve ayırt edici nitelikler kent kimliğini oluşturmaktadır. Kent kimliğinin şekillendirilmesinde sanat ve tasarım disiplinlerinin payı büyüktür. Görsel iletişim aracı olarak işlev gören grafik tasarım da kent kimliğinin yansıtılmasına önemli derecede katkı sunan bir disiplindir. Bir grafik tasarım ürünü olan afiş de kent kimliğini yansıtma özelliği taşıyabilmektedir. Özellikle tasarımın kapsadığı içeriğe bağlı olarak kentsel bilgi paylaşımına vurgu yapan afişler, kent kimliğinin yansıtılmasında sıklıkla ihtiyaç duyulan bir tasarım ürünüdür. Kentsel dokuyla ilişkilenen her bir kavram, kent kimliğine vurgu yapan bir etkide tasarımcının yaratıcı sürecine etki ederek afişin tasarım sürecine aktarılabilir. Bu doğrultuda çalışma, kapsadığı içerik açısından kent kimliğine vurgu yapan afiş tasarımlarına odaklanmaktadır. Literatür taramasını kapsayan inceleme; bir kavram olarak kent kimliğinin afiş tasarımındaki tipografi, illüstrasyon, fotoğraf veya geometrik biçimle bağ kurabileceğini göstermektedir. Kentsel unsurların tipografi, illüstrasyon, fotoğraf veya geometrik biçimle olan etkileşimi, afiş aracılığıyla yorumlanan bilginin görsel iletişimdeki vurgusunu güçlendirebilmektedir. Afiş yüzeyindeki tasarım öğeleri aracılığıyla kent kimliğiyle ilişkisi sağlanabilen biçimsel yapı; içeriği iyi yansıtmak, dikkat çekmek ve bilgiyi kısa sürede okunabilir kılmak hedefi ile iletişimsel misyon üstlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent Kimliği, Afiş, İçerik, Görsel Unsur, Anlam