İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 96  2022/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Abdullah KAYA, Onur GÜÇLÜ

NO Makale Adı
1659086678 2007-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN GİTAR FESTİVALLERİNİN, YARIŞMALARININ VE GİTAR EĞİTİMİNE YÖNELİK BULUŞMALARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmada Türkiye’de gitar eğitimine yönelik 2007-2017 yılları arasında yapılan festivallerinin, yarışmalarının ve gitar eğitimine yönelik buluşmaların içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla söz konusu klasik gitar etkinliklerinin gerçekleştiği yıllar ve iller, içeriklerinde yer alan konserler, ustalık sınıfları, atölye çalışmaları, seminerler, paneller, söyleşiler incelenmiştir. Yapılan bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan verilere kaynak tarama ile ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşmiş klasik gitar festivalleri, yarışmaları ve buluşmaları oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de ulaşılabilen 77 klasik gitar etkinliği gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu etkinliklerde yer alan faaliyetlerin yıllara ve illere göre sayısal verilerine ulaşılmış, bu veriler tablolar halinde sunulmuştur. Ulaşılabilen klasik gitar etkinliklerinde yer alan konser, ustalık sınıfları, atölye çalışmaları, seminer, panel ve söyleşiler sayısal veri olarak ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: gitar, gitar festivali, gitar etkinliği, gitar yarışması, gitar eğitimi