İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elnara AHMETZADE, Tutku Dilem ALPASLAN

NO Makale Adı
1658604030 TÜRK MÜZİĞİNDE TEMEL NAZARÎ BİLGİLER KONULU ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM YAZILIMI

Araştırmanın temel amacına uygun olarak Türk Müziği Nazariyatı temel bilgilerine yönelik etkileşimli eğitim yazılımı geliştirilmiştir. Ardından beşli Likert tipi ölçek hazırlanarak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine, grafik tasarım uzmanlarına ve müzik uzmanlarına uygulanmıştır. Sonuç olarak, içerik geliştirmenin hedeflerle uyumlu biçimde, bütünlüğü sağlayacak nitelikte ve programlı öğretimin kademeli ilerleme ve küçük adımlar ilkelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Giriş sayfasında içeriğin çeşitli görsel-işitsel unsurlarla desteklenmesi çekiciliği ve motivasyonu sağlamış, böylece Türk Müziği Nazariyatı’nın temel bilgilerini öğrenmeye teşvik edici bir yapı oluşturulmuştur. İçerik sunumu, bilgilerle sistematik bir şekilde ilişkilendirilen renk düzenlemeleri sayesinde görsel olarak ve etkileşimli unsurlar yardımıyla işitsel olarak desteklenerek akılda kalıcılık güçlendirilmiştir. Arayüz tasarım ögelerinin işlevsel açıdan yeterli olduğu; biçimsel ve renksel bütünlüğün sağlandığı; tipografik ögelerin yazı karakteri, punto ve renk seçiminin doğru ve metinlerde okunaklılığın sağlandığı tespit edilmiştir. Değerlendirme bölümünde, değerlendirmede çeşitliliğin sağlandığı, değerlendirme sürecinin ilgi çekici bir şekilde hazırlandığı ve programlı öğretimin pekiştirme ve anında geri bildirim ilkelerine uygunluğun gözetildiği anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Grafik tasarım, arayüz tasarımı, programlı öğretim, Türk Müziği Nazariyatı, müzik eğitimi