İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11 Sayı 98  2022/10  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nagihan CANER, Hüseyin ELMAS

NO Makale Adı
1658589594 GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE DUYUŞSAL DAVRANIŞ EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI

Duyuşsal davranışlar, bireyin bir durum karşısında sergilediği tutum ve davranışların duygularla ilgili olan kısmını kapsamaktadır. Bu davranışlar bireyin kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Kişilik özelliklerinin temelinin, küçük yaşlarda aile ve okul ortamında atıldığı düşünülürse, okul müfredatında bilgiyle ilgili zihinsel yeteneklerin yanı sıra değerler ve duygularla ilgili olan duyuşsal davranışların gelişimine yönelik çalışmalara da yer verilmelidir. Görsel sanatlar dersi çocukların duygu ve düşüncelerini olduğu gibi aktarabildikleri, arkadaşlarıyla sosyal etkileşimde bulundukları bir atölye ortamında olduğu için duyuşsal davranış eğitimi açısından oldukça uygundur. Bu çalışmada görsel sanatlar dersinde duyuşsal davranış eğitiminin öğrenci resimlerine nasıl yansıdığını belirlemek amaçlanmış ve araştırma duyuşsal davranışlardan empati ile sınırlandırılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test- son test yarı deneysel desen ve nitel araştırma yöntemlerinden tema analizi kullanılmıştır. Araştırmanın deneysel bir çalışma olması sebebiyle veriler, tek gruplu ön test son test yöntemi ile toplanmıştır. Aynı zamanda sınıf ortamında sorular sorularak görüşme verileri ve bunun yanı sıra yazılı ve görsel dokümanlar (öykü tamamlama ve resim) elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri tematik analiz yöntemi ile nicel verileri ise yüzde, frekans değerlerini belirlemek amacıyla SPSS programından yararlanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veri analizlerinin sonucuna göre, son test öykü tamamlama ve resim çalışmasında ön test uygulamasına kıyasla, öğrencilerin empati kurabilme düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluştuğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duyuşsal davranış, empati, tema analizi, öykü tamamlama