İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Begüm AYTEMUR, Elif GÜLTEKİN

NO Makale Adı
1656948311 FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL YORUMLAMA SÜRECİNE METAFORLAR YOLUYLA YARATICI KATILIMLARI

Çalgı eğitiminde, teknik becerilerin yanında müziksel ifade ve yorumlama becerisine de sahip olunması beklenmektedir. Soyut durumdaki bu becerilerin öğretilmesinde metaforlar yardımcı bir araç niteliğindedir. Metaforlar aracılığıyla soyut yapıdaki bilgiler somutlaştırılarak kavramların hızlı ve etkili bir şekilde öğrenilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla çalgı eğitiminde metaforlardan yararlanılması, eğitim sürecini güçlendiren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalgı eğitiminde eğitimciler tarafından üretilen metaforlar her ne kadar öğrencilerin yorumlama sürecine faydalı da olsa, öğrencilerin kendi hayal dünyalarından çok uzak kalabilmektedir. Bu bağlamda, müzikal yorumlama sürecine anlam katan düşüncelerin bireysel tercihler doğrultusunda neler olduğunun belirlenmesi ve ortak noktalarının ortaya çıkarılması ortak bir ifade dili yaratılması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, flüt öğrencilerinin müziksel yorumlama sürecinde Köhler Op.33-1 No.1 etüdüne ait cümleleri betimlemek amacıyla ürettikleri metaforların ve kategorilerinin belirlenmesi, metafor kullanma durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve metafor kullanımına yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 64 flüt öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler MAXQDA 2022 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; flüt öğrencilerinin ürettikleri metaforların dokuz ana tema altında; olumlu duygular, olumsuz duygular ve diğer kategorileri altında toplandığı, üretilen metafor örneklerindeki duygu çağrışımlarının diğer araştırma sonuçlarıyla uyuştuğu, öğrencilerin metaforları yaratıcı yorumlama aşamasında etkili bulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Flüt eğitimi, flüt öğrencileri, metafor, müziksel ifade, müziksel yorumlama