İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 96  2022/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet DALKIRAN, Serdar KUL

NO Makale Adı
1654674591 ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE AT İMGESİNİ RESİMLERİNDE BAŞAT İMGE OLARAK KULLANAN SANATÇILAR

Atlar hem söylencelerde hem de tarihe damga vurmuş gerçek olayların içerisinde mevcut bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, tarihin izdüşümü olan sanat tarihi içerisinde de yerini almıştır. Onlar ilk olarak mağara duvarları ardından birçok farklı yüzey üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu görüntüyü var eden sanatçılar, atı farklı konu ve kapsam içerisinde resmetmişlerdir. Çağdaş Türk resim sanatın içerisinde yerini almış birçok sanatçı da resimlerinde at imgesi kullanmışlardır. Bu kullanımda atı bazen başat imge olarak bazen de başat imgeye destekleyici bir imge olarak seçmişlerdir. Bu araştırma çağdaş Türk resim sanatının içerisinde at imgesini resimlerinde başat imge olarak kullanan ve bu kullanımda istikrar arz eden sanatçıları ve eserlerini bir kaynakta toplanma amacını gütmektedir. Bu amaca yönelik yapılan araştırma sonucunda Durmuş Ali Akça, Fevzi Karakoç, Süleyman Saim Tekcan, Erol Yıldır’ın at imgesini, imgeleri arasında başat olarak kullandıkları ve bu kullanımda istikrar arz ettikleri tespit edilmiştir. Belirtilen sanatçılar ile bir adet eseri, birlikte ele alınarak analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda ressamların amacının, kullandıkları imgelerdeki hayvanları betimlemek olmadığı sadece resmin plastik değerleri yansıtma da bir aracı olarak kullandığı sonuncuna varılmıştır. Araştırma genel tarama modeli esas alınarak incelenmiş nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Türk ressamlar, başat imge, at