İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selda KAVAS AFACAN, Mehmet NUHOĞLU

NO Makale Adı
1652208620 HATÂÎ ÜSLÛBU MOTİFLERİN TASARIM SÜRECİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLERİN ANLAM VE KULLANIM ALANLARINA GÖRE TASNİFLENMESİ

Türk Tezyînî Sanatlarında tasarım sürecinde teknik ve usullerin tanımlanmasında dil birliği sağlamak amacıyla kullanılan bazı temel terimler örnek görsellerle desteklenerek açıklanmıştır. İlgili alanda yayımlanmış kitap, makale, tez ve sözlüklerden motif tasarımı süreci’ne yönelik seçilerek belirlenen terimler, “hatâî üslûbu motifler”, “motif kısımları” ve “tasarım süreci” olmak üzere üç alt başlıkta tasniflenmiştir. Dilimize yabancı dillerden giren terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları verilerek bu alanda çalışanların tasarım sürecinin kuramsal alt yapısını anlama noktasında daha fazla kaynaktan yararlanabilmeleri amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tezyînat, motif, motif tasarımı, tasarım süreci