İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 96  2022/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ferrah Nur DÜNDAR

NO Makale Adı
1652021380 ÇAĞDAŞ SANATTA, KİTLE KÜLTÜRÜ VE TÜKETİM ELEŞTİRİSİ

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve bilişim teknolojilerinin ilerlemesi bilgisayarların, internetin iletişimsel kapasitesinin dışında bu gelişimi, sanatta da yeni sanatsal formları ve düşünme-uygulama biçimlerini de beraberinde getirmiştir. Ekonomik tüketimin gösterge tüketimine ve kültürel tüketime dönüşmesi ile adeta tüketim, üretim özelliği kazanmıştır. Tüketim kültürel bir hadise olarak karşımıza çıkarken kültür de karşılığında tüketim toplumunun yapısını belirlemektedir. Böylelikle kültür ile tüketim birlikte düşünülen kavramlar haline gelmektedir. Günümüz sanatı küreselleşmenin etkisiyle sanatın küresel dolaşımı, sanat piyasasının ticarileşmesi, sanat eserinin metalaşması gibi olgular sanatın ifade biçimlerine yansımıştır. Çalışmada sanat ile küreselleşmenin kurduğu ilişki analiz edilmektedir; “çağdaş sanatın” küreselleşme olgusuna nasıl eklemlendiği, ilişkileri, küreselleşme ile olan etkileşimi, nasıl yansıdığı ve hangi araçları kullandığı sanatın içindeki muhalif sanatçıların küreselleşmeye bakışı irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Küresellik, Postmodernizm, tüketim toplumu