İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 96  2022/8  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve DUYDU, Ayşe KARABEY TEKİN

NO Makale Adı
1650444353 TÜRK MİTOLOJİSİNDE HAYVAN SEMBOLİZMİ VE GELENEKSEL “ŞAHMERAN” FİGÜRÜNÜN SANATA YANSIMALARI

Dilimize “söylence” olarak geçen mitoloji kavramı medeniyetlerin kültür uzantısı olarak kabul görmekte ve ait olduğu toplumun yaşadığı olayları, hayalleri ve efsaneleri sembolleştirerek günümüze aktarmaktadır. Mitolojide yer alan efsaneler toplumun dünyayı anlamlandırma çabasını ve bakış açısını bizlere sunmaktadır. Birçok coğrafyada varlığını göstermiş olan Türk milleti de oldukça zengin bir mitolojik geçmişe sahiptir. Türkler var oldukları andan itibaren kendi inanışları ve kültürleri doğrultusunda birçok mit oluşturmuş ve bu mitsel ritüelleri sanat eserleri aracılığıyla nesilden nesile aktarmışlardır. Dünya mitolojilerinde sıklıkla kullanılan ve birçok kültürde kutsal kabul edilen yılan figürü, olumlu ve olumsuz birçok özelliği ile görsel sanatlarda da kendine yer edinmiştir. Türk mitolojisinde çoğunlukla yarı insan yarı hayvan olarak betimlenen Şahmeran efsanesi de hem çağdaş sanatlarda hem geleneksel sanatlarda kendine sıklıkla yer bulmuştur. Bu çalışmada; şahmeran söylencesinin sanata yansımaları örnekler üzerinden incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Mit, efsane, yılan, şahmeran