İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 95  2022/7  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve GÜVEN ÖZKERİM

NO Makale Adı
1650097942 WALİD SİTİ VE RUSHDİ ANWAR ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Kimlik, insanın toplumsal kategoriler içerisinde kendisini tanımlama ve adlandırma sürecidir. Geçmişten günümüze değin sanatçılar, eserleri yoluyla kimliklerine ait izleri alımlayıcı özneye (izleyiciye) iletmektedir. Çağdaş sanat eserlerinde, sanatçının “kim” olduğuna yönelik sorgusu, onun estetik yönelimini de ifade edebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı Çağdaş Sanatta kimlik sorununu biçim ve içerik yönüyle ele alan Rushdi Anwar ile Walid Siti’nin çalışmaları diaspora kavramı bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Rushdi Anwar, eserlerinde genellikle Ortadoğu’nun sosyo-politik meseleleri üzerinde durmaktadır. Kişisel yaşam mücadelesi ve deneyimi doğrultusunda toplumsal kimlik çatışmaları, sömürgecilik, zorunlu göç gibi konuları ele almaktadır. Eserleri kimlik çatışmaları ve sömürgecilik kaynaklı jeopolitik huzursuzluğa atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda sanatçı enstelasyon, heykel, resim, fotoğraf, video gibi çağdaş sanat formlarından yararlanmıştır. Walid Siti ise eserlerinde militarize sınırlar ve göç dalgalarını konu almaktadır. Resim, heykel, enstelasyon gibi farklı formları konstrüktivist ve metaforik bir anlayışla kurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Walid Siti, Rushdi Anwar, Çağdaş Sanat, Diaspora, Kültür, Kimlik, Ortadoğu