İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 91  2022/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet ŞİMŞEK, Turan SAĞER

NO Makale Adı
1648668653 TEKE YÖRESİ YÖRÜK TÜRKMENLERİNDE IKLIK ÇALGISI

Yörük Türkmen zümrelerinin yaşadığı Teke yöresinde yapılan bu çalışmada, yörede Iklık çalgısı icrasıyla bilinen kişiler tespit edilerek çalgının üretim süreci, yapısal özellikleri, akordu, tel yapısı, frekans değerleri, icra repertuvarı ve icra tekniklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İlk olarak, unutulmaya yüz tutmuş Iklık çalgısının, Orta Asya’dan Anadolu’ya, sonrasında da Teke yöresine kadar uzanan serüvenin anlatılmasında tarihsel yöntem uygulanmıştır. Araştırma, temelinde bir alan çalışması olup nitel araştırma modellerinden betimsel yöntem ile oluşturulmuştur. Iklık çalgısı özelinde hazırlanan bu araştırmada, Teke yöresi olarak bilinen Burdur, Antalya/Zerk ve Demirciler bölgesinde yaşayan icracılara, önceden belirlenen, yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiştir. Saha çalışmasında elde edilen performans kayıtları, icracıların doğal ortamlarında kaydedilmiştir. Bu süreçte, verilerin toplanması için katılımcı gözlem ve karşılıklı görüşme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ve icracıların Iklık performansları, yaylı çalgılar icra teknikleri açısından incelenmiş, transkripsiyonu yapılarak detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teke yöresi, Yörük Türkmen, Iklık