İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 92  2022/4  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen JELEN, Ecren ALPARSLAN

NO Makale Adı
1647954623 TÜRKİYE’DE MESLEKİ ÇALGI EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Türkiye’de çalgı eğitiminde karşılaşılan problemler ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada 1998-2021 yılları arasında tamamlanmış olan 28 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi’ne kayıtlı ve erişimi izinli yüksek lisans ve doktora düzeyinde tamamlanmış olan tezlerle sınırlı tutulmuştur. Tezler türüne, yıllara, üniversitelere, konulara, kullanılan araştırma yöntemlerine ve veri toplama araçlarına ve sonuçlarına göre dağılımları analiz edilerek, araştırma eğilimleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup verilerin toplanmasında doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%)’den yararlanılmış ve sonuçlar ilgili tablo ve şekillerle gösterilmiştir. Araştırma sonucunda çalgı eğitimi sorunları ile ilgili yazılmış olan lisansüstü tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans tezi olduğu, en fazla tezin 2019 yılında tamamlandığı, en fazla tezin Gazi Üniversitesi’nde yapıldığı görülmüştür. Ayrıca en çok çalışılan konunun teknik sorunlar olduğu, araştırmalarda yoğun olarak nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve tezlerin veri toplama araçlarının çoğunlukla anket olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, sorun, lisansüstü tez, müzik eğitimi