İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 97  2022/9  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İpek SOYDEMİR, Onur GÜÇLÜ

NO Makale Adı
1647812618 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE ÇALMAYA YÖNELİK TUTUMLARI (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma; müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitiminde deşifre çalmaya yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitiminde deşifre çalmaya yönelik tutum düzeyleri ile sınıf, mezun olunan lise türü, bireysel çalgı ve bireysel çalgı günlük çalışma saati değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 125 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve 2015 yılında Ergin ve Durak tarafından geliştirilen "Deşifre Çalma Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak betimsel analiz tekniklerinden yüzde, frekans, standart sapma, aritmetik ortalama ve anlam çıkartıcı istatistiklerden verilerin dağılımının normal olduğu durumlarda One Way Anova testi, verilerin dağılımının normal olmadığı durumlarda ise Mann Whitney U testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırmada müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitiminde deşifre çalmaya yönelik tutum düzeylerinin iyi düzeyde olduğu, müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitiminde deşifre çalmaya yönelik tutum düzeylerinin sınıf ve bireysel çalgı değişkenlerine göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, mezun olunan lise türü ve bireysel çalgı günlük çalışma saati değişkenlerine göre incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Deşifre Çalma