İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 93  2022/5  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülsüm KARAÇETİN SARIKAYA, Senem KAYMAZ

NO Makale Adı
1645787468 MONOLOGUN İÇİNDEKİ DİYALOG

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ontolojik ayrıksallıkların üzerine kurulu dualizm/ikicilik düşüncesinin aksine, ikilikleri
bütüncül olarak kapsayan bir anlayış benimser. Bu anlayış temelinde geliştirdiği en önemli kavramlarından biri, tin
kavramıdır. Hegel, tini kendini bilmek, kendinle olmak şeklinde tanımlar. Tin, varlığını kendi üzerinden onaylayan ve kendi
üzerinden özgürlüğe açılan öz bilince sahiptir. Sahip olduğu bu özgürleştirici güç, tini kendi varlık sınırlarında olabilirlik
alanına açar ki bu sayede tin, kendi varlığı üzerinden başka bir bağlantıyı olanaklı kılar. Tinin bağlantıları ve ilişkisellikleri
kurma olanaklılığı, kendi varlığı üzerinde konumlanışının neden olduğu devingenliğinden kaynaklanır. Yapısındaki sabitliğin
ve devingenliğin bir arada var oluşu ise, paradoksallığının bir sonucudur. Ancak bu paradoksallık karşıtlıklar üzerinden
anlaşılır bir halde değildir. Hegel’in ifade ettiği gibi, tinin paradoksal yapısını tanımlamak, karşıtlığı var eden zıtlıkları tek
başlarına değerlendirmenin aksine, bütünsel bağlamda değerlendirmeyi gerektirir. Bu kapsamda bu makale, Hegel’in
bütünsellik anlayışı temelinde, tinin paradoksal yapısını kavramsal olarak anlaşılır kılma amacındadır. Bu amaçla, tinin kendi
varlığındaki sabitliğini “monolog”, devingenliğini “diyalog” ve bu iki durumun bütünlüğünü “monolog içindeki diyalog”
kavramsallaştırmaları üzerinden değerlendirmeye açar. Hegel’in sanatın sonuna veya sanatın tinine ulaştığını ifade etmesinin
ardından, sanatın olabilirlik alanında çoğalması tinin paradoksal yapısının en iyi göstergelerinden biridir. Bu nedenle,
çalışmanın soruşturma alanı beş sanatçı ve onların sanat eserleri üzerinedir. Bunlar sırasıyla; Marcel Duchamp’ın “Çeşme”
(ing. Fountain) isimli çalışması, Kazimir Maleviç’in “Beyaz Zemin Üzerine Siyah Kare” (ing. Black Square on White
Background) isimli çalışması, Andy Warhol’un “Brillo Kutuları” (ing. Brillo Boxes) isimli eseri, Richard Serra’nın “Eğik
Yay” (ing. Bow) isimli heykeli ve John Baldessari’nin “Bu resme hiçbir fikir girmemiştir.” (ing. No idea entered this work.)
adlı eseridir. Çalışma kapsamında sanat eserleri üzerinden kurgulanan monolog ekran karşılaşmaları, tanımlanmış ve
tamamlanmış bir süreç değildir. Bu karşılaşmalar, çalışmanın sorgu düzlemini devam eden bir sürece dahil eder. Böylelikle
çalışmanın çoğulluğa açılmasını sağlar.
Anahtar Kelimeler: Tin, monolog, diyalog