İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Betül BULDAK BALTÜRK

NO Makale Adı
1645540608 METAFOR VE İRONİ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ SANATINDAN ÖRNEKLER

Güncel dünyaya ait verilerin çoğalma ve yayılma hızı, günümüz sanatının anlamlarla olan yoğun ilişkisini bir noktada açıklar niteliktedir. Çağdaş sanat formlarının daha çok düşünce üretimi üzerine kurulu süreçleri içerdiğini düşünürsek, metafor ve ironi kavramlarının günümüz sanatının çok yönlü görme biçimlerinin baskın türleri olarak kullanıldığını görebiliriz. Anlam dünyasına ait bir kavram olan metafor, benzerlik yönünden kurulan ilişkiye göre ele alınan geleneksel kullanımı dışında, günümüzde daha çok kavramsal düşünme biçimlerinin ürünleri olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda sanat üretiminin önemli bir parçası olarak, özellikle güncel yaşam kültürüne ait anlam katmanlarının, metaforik düşünme bağlamıyla yapıya kavuşmasına imkân sağlamasında rol oynamaktadır. Anlamın çoklu yönünü vurgulayan metaforun ironi ile bağlantısı tam da bu noktada kurulurken, asıl anlamın eleştirel bağlamda, örtük bir biçimde ortaya koyulduğu bir yöntem olarak ironi, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarının yine en önemli türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların görsel sanat alanında etkin kullanımları ise, 20. yüzyıl başından itibaren sanat üretim süreçlerinin yeniden kurgulanarak disiplinlerarası yaklaşımların ön plana çıktığı uygulamalarla birlikte gerçekleşmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan düşünce hareketleri doğrultusunda anlam ve görüntülerin sabit biçimlerden kurtarılarak yeniden düşünülmesine aracılık eden bir noktada kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu araştırmada günümüz sanatının metafor ve ironi kavramlarıyla olan bağlantısı farklı sanat pratiklerinin incelendiği örneklerle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metafor, İroni, Postmodern sanat