İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 91  2022/3  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Oğuz KORAN

NO Makale Adı
1645021956 CESARE PAVESE’NİN AY VE ŞENLİK ATEŞLERİ ADLI ROMANININ MONOMİT TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Mitler kökeni çok eski zamanlara dayanan sembolik anlatılardır. Bu anlatılar insanı anlama, tanıma ve yorumlama noktasında kuşkusuz çok önemli bir yere sahiptir. Mit ve mitoloji; psikoloji, antropoloji, sosyoloji, edebiyat, felsefe ve dinler tarihi gibi disiplinler ile güçlü bir bağa sahiptir. Analitik psikolojinin kurucusu Jung’un kolektif bilinçdışından yola çıkan Joseph Campbell, mitlerin ortak yönlerini ve benzerliklerini ortaya koymayı amaçlar. Bu çalışmada, tüm mitlerin tek bir mitten ve bu anlatının varyasyonlarından ortaya çıktığı görüşünü savunan Joseph Campbell tarafından dile getirilen monomit kuramı bağlamında Cesare Pavese’nin Ay ve Şenlik Ateşleri adlı romanının kahramanı Anguilla’nın yolculuğu incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mit, Joseph Campbell, Cesare Pavese, Ay ve Şenlik Ateşleri, Monomit, Kahramanın Yolculuğu