İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökçe COŞKUN

NO Makale Adı
1644894179 TEKSTİL KOLEKSİYON HAZIRLAMA SÜRECİNDE AKTİF ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA

Tekstilde koleksiyon hazırlama, tasarımcının bilgisini, yeteneklerini, zihinsel ve sosyal becerilerini bir arada kullanmasını gerektiren yaratıcı bir süreçtir. Bu süreç, doğası gereği problem çözme, eleştirel düşünme, süreç yönetme gibi zihinsel becerilerin yanı sıra işbirlikli çalışma, tartışma, iletişim gibi sosyal becerileri de odak noktasına almaktadır. Bu nedenle projeye, problem çözmeye, sorgulamaya ve işbirlikli çalışmaya dayalı stratejiler barındıran aktif öğrenme yaklaşımının çalışmaya konu olan dersin hedeflediği öğrenme çıktılarına ulaşılmasında etkili bir uygulama olacağı düşünülmektedir. AHBVÜ Tekstil Tasarımı Bölümü lisans programında yer alan Kumaş ve Renk Trendleri: Koleksiyon dersi kapsamında aktif öğrenme tekniklerinin araç olarak kullanımına dair işleyiş önerisi sunmayı amaçlayan bu çalışmada söz konusu tekniklerin entegre edildiği bir ders işleyiş formu hazırlanarak uygulanmış, bu uygulamanın öğrencilerin tutumları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar aktif öğrenme yaklaşımının özellikle öğrencilerin konuya ilgi düzeyi, özgüveni, derse katılımı, aktif öğrenme çalışmalarına motivasyonu gibi tutumları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil tasarımı, koleksiyon hazırlama, aktif öğrenme, trend analizi