İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 90  2022/2  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ferruh HAŞILOĞLU

NO Makale Adı
1644738444 ALGI YÖNETİMİ AÇISINDAN MARSHALL YARDIMI AFİŞLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Sanat ve ideoloji arasındaki ilişki neredeyse, insanın toplumsallaşma süreci ve devlet olma bilinciyle başlamaktadır. Devlet toplum ilişkisi de en başından beri karşılıklı çıkara dayalı, kazanç alışverişine bağlı gelişen bir sistem içermektedir. Sistematik olarak devletler, toplumu politik, ideolojik ve kültürel araçlarla güdüleyerek makbul hale getirmek isterler. Devletin toplumu şekillendirme, istediği yönde bilinç yükleme gibi stratejileri tarih boyunca hemen her devletin başvurduğu sistematik bir anlayıştır. Devletlerin toplum üzerindeki propaganda yöntemlerini, “Devletin İdeolojik Aygıtları” (DİA), olarak ifade eden Althusser; devletlerin vatandaşlarını ideolojik telkinlerle, bireylerin tercih ve talepleri ile ve değerlerine yön veren sistematik bir strateji ile kullandığını belirtmektedir (Althusser, 2002: 13-16). Bu aşamada devletlerin ideoloji aygıtları arasında; aile, dinsel yapılanmalar, eğitim ve kültür kurumlarının ardından medya gelmektedir. Bu çalışma özellikle medyanın bir dalı olarak grafik tasarım ürünü olan afişlerin yüklendiği propagandist söylemler üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda geniş bir alana yayılan afişlerin propagandist alanını “Marshall Yardımları” için tasarlanan afiş yarışmalarıyla sınırlamak çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında ABD tarafından yürürlüğe konan, antikomünist hedeflerle yola çıkan Marshall Yardımları adlı ekonomik paket uygulamalarında pek çok kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyalardan biri de afiş tasarım yarışmalarıdır. Bu çalışma afiş tasarımında kullanılan kültürel kodlar gibi etkin bir araç olan siyasal dilin afişteki stratejik organizasyonunun çözümlenmesine yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Marshall yardımı, algı yönetimi, afiş