İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seyyal KÖRPE KEMER

NO Makale Adı
1643572480 ZOFIA NAŁKOWSKA’NIN “GRANICA” (SINIR) BAŞLIKLI ROMANINDA PSİKOSOSYAL BİR VARLIK OLARAK İNSAN

Polonya’da İki Dünya Savaşı arası döneme denk gelen 1920’li yıllarda seçkin kadın yazarların oldukça başarılı eserlerle öne çıkmış olması, ülkenin kültür dünyasında önemli bir gelişmedir. Zofia Nałkowska, İki Dünya Savaşı arası dönemde Polonya edebiyatına modern örüntüler katmış ayrıcalıklı yazarlardan biridir. Nałkowska’nın sanatının olgunluk dönemi olan 1932-1935 yılları arasında ortaya çıkmış “Granica” (Sınır) başlıklı romanı, çökmekte olan ülkedeki toplumsal ve bireysel yozlaşmaları konu almıştır. Yazar özellikle ekonomik ve kültürel yönden ezilen sınıfların isyanı sonucunda ortaya çıkan toplumsal krizlere karşı oluşturduğu sosyal formülleri antropolojik bir zemin üzerine yerleştirmiştir. Eserde ağırlıklı olarak toplumsal sınıf farkından doğan sorunların insan yaşantısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dönemin feodal sisteminde en üst tabakayı temsil eden aristokrat sınıfın gelenekçi muhafazakâr dünya görüşünün sağlıksız işleyiş biçimini yansıtılmıştır. Nałkowska, eserleri aracılığıyla felsefe ve psikoloji bilimlerinin verilerinden yararlanarak, genetik ve çevresel etmenler sonucunda oluşmuş insan karakterinin analizini yapmaya çalışmış, bu bağlamda sosyokültürel beklentiler ve gerekliliklerle doğal dürtülerin çelişir özelliği üzerinde durmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aristokrasi, Modernizm, feodalizm, psikolojizm, insan