İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Eren Can YILDIZ, İsmet DOĞAN

NO Makale Adı
1643015706 HALKEVLERİ’NDE HALK MÜZİĞİ ÇALGI TOPLULUKLARI

Cumhuriyetin ilanı sonrasında milli ülküler çerçevesinde halkın eğitiminin tamamlayıcı bir unsuru olarak hizmet vermiş Halkevleri, 1932-1951 yılları arasında çalışmalar yürütmüş bir kültür kurumudur. “Çağdaş ve bilinçli bir toplum yetiştirme” gayesi ile 9 ana şube altında çalışmalar yapan halkevleri, güzel sanatlar şubesi içinde milli musikinin gelişimi, kayıt altına alınması ve halk çalgıları üzerine çalışmalar tertip etmiştir. Halkevleri güzel sanatlar şubesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar incelendiğinde halkevleri çatısı altında halk müziği ve milli saz topluluklarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma, halkevlerinde yürütülen halk çalgıları topluluk çalışmalarını incelemek ve tespit edilebilen çalışma örneklerini derleyerek bir kaynak oluşturmayı hedeflemiştir. Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri kapsamında değerlendirilmiş, arşiv, kaynak taraması ve döneme ait ulaşılabilen belgelerden yararlanılmıştır. Tespit edilebilen veriler ışığında halkevlerinde sürdürülen halk çalgıları topluluk icrasına yönelik çalışmalar incelenmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, halk çalgıları toplulukları, halk müziği, halkevlerinde musiki