İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 87  Kasım/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih BAŞBUĞ, Tuğba GÜNGÖR

NO Makale Adı
1641539166 SANATTA KAVRAMSAL ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özünde tinsel anlam barındıran sanat kavramı, yaratılan somut dünyanın sanatçının üretiminde taklit ve tekrar yöntemiyle nitelikli nesnelere dönüşmesidir. Bu dönüşüm, sanatın nesnesiyle ilişkili kavramların anlamlandırılmasını gerekli kılmaktadır. Sanat tarihsel süreçte salt estetik kaygılardan sıyrılarak düşüncenin ağırlıklı tarafını oluşturmaya başlaması nesnenin kavramsal boyutunun sorgulanmasını doğurmaktadır. Marcel Duchamp’ın pisuvarı, Robert Rauschenberg’in beyaz panelleri ya da Malevich’in Siyah Kare’si gibi kimi köşe taşı yapıtlar geri planındaki yaklaşımlarıyla sanata kattığı yeni kavramsal anlamlarla değer kazanarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada sanatta bazı kavramlar irdelenerek anlam ve kavram terminolojisi üzerinden değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanatta anlam, kavramsal sanat, sanatta olgu