İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 11, Sayı 89  2022/1  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tolga YÜKSEL

NO Makale Adı
1638280224 UZMAN GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA KLARİNET EĞİTİMİNDE NEFES TEKNİĞİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Bu çalışma müzik eğitiminin kollarından olan klarinet eğitiminin önemli bir problemini ele almaktadır. Araştırmanın amacı klarinet eğitiminde nefes tekniği ve öğretim yöntemleri hakkındaki uzman görüşlerinin saptanmasıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde yürütülen bir olgubilim çalışmasıdır. Araştırmanın verileri, ilgili literatürün taranmasının ardından uzman görüşlerini almak için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, betimsel analiz tekniğinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası mensubu 11 alan uzmanı oluşturmaktadır. Uzman görüşleri bağlamında araştırma sonucunda; klarinet eğitiminde nefes tekniğinin, klarinet çalmada kullanılan tüm tekniklerin temeli olarak görüldüğü, klarinet eğitimine yönelik kaynaklarda nefes tekniği ile ilgili açıklayıcı bölümlerin büyük oranda yetersiz bulunduğu, nefes tekniğinin öğretiminde internet kaynaklarının büyük oranda kullanıldığı, solunum organ ve kaslarını somutlaştıracak maketlerin kullanılmadığı, nefes kapasitesini geliştirici aletlerin ise büyük oranda kullanılmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nefes tekniği, klarinet, klarinet eğitimi, öğretim yöntemleri