İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 86  Ekim/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Cihan GEZEN

NO Makale Adı
1636454902 KÜLTÜREL DEĞİŞİME BAĞLI GÜNDELİK YAŞAM İZLERİNİN FİKRET MUALLA’NIN SANATINA ETKİSİ

Kültür, bir toplumun tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşturduğu yaşayış, düşünüş, inanış birliğini oluşturan değerlerdir. Bir ulusun, halkın, toplumun yaşam tarzını belirleyen bu değerler, kuşaktan kuşağa aktarılarak gelenekleşmiştir. Toplumun kendine özgü yaşam modelleri, sanatı, ahlakı, yasaları, düzeni o toplumun kültürünü belirlediği gibi toplumu oluşturan insanların gündelik yaşamlarını da şekillendirmektedir. Farklı milletlerin toplum yapısı, yaşantısı incelendiğinde kültürlerin belirgin bir şekilde farklılaşıp birbirinden ayrıldığı dikkat çeker. İnsan hayatta kalma iç güdüsüyle, her türlü değişime adapte olurken, değişen kültür yapısı içinde de sosyal yaşamını sürdürebilmek için, bulunduğu toplum yaşantısına ayak uydurmaktadır. Fikret Mualla, 1903 yılında doğmuş, otuzlu yaşlarının ortasına kadar doğal olarak içinde yaşadığı toplumdan etkilenerek yaşamış, eserler üretmiştir. Bu süreçte birçok kez kısa süreliğine yurtdışına gitse de 1939 yılında Paris’e giderek yirmi altı yıl orda yaşamıştır. Bu uzun süreçte kendi gibi sanatı da yaşadığı kültürden etkilenmiş, Paris’teki gündelik yaşamı, sanatsal ifade biçimlerini eserlerine yansıtmıştır. Paris’in kafeleri, sirkleri ve sokakları sanatçının eserlerinin ana konusu haline gelmiştir. Araştırmada kültürel değişim bağlamında güncel yaşamın etkilerini sanatçı ve sanat eserleri üzerinden analiz etmek; Fikret Mualla’nın eserlerindeki Fransız kültürü ve yaşamının getirdiği değişiklikler incelenerek ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada kültür farklılığının konu ve teknik anlamda söz konusu sanatçının eserlerinin nasıl etkilendiğini incelemek hedeflenmiştir. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Türk Sanatı, Fikret Mualla