İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 10, Sayı 88  Aralık/2021  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emrah PEK

NO Makale Adı
1636372108 COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUK ÇİZİMLERİNE YANSIMALARI

Bu araştırmada, 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin COVID-19 pandemisine ilişkin algılarını ve yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden birisi olan olgu bilim (fenomenoloji) çalışması, araştırmaya en uygun yöntem olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van il merkezinde 4. ve 5. sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 100 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 50’si dördüncü sınıf, 50’si ise beşinci sınıfta öğrenim görmektedir. COVID-19 pandemisinin çocuk çizimlerine yansımalarını belirlemek amacıyla, öğrencilerin çizimleri ve çizimlerine yönelik kendi açıklamaları araştırma verileri olarak değerlendirilmiştir. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerden pandemi koşullarına uyularak veriler toplanmıştır. Bu süreçte öğrencilerden COVID-19 pandemi sürecine yönelik deneyimlerini açıklayan bir çizim yapmaları istenmiştir. Elde edilen nitel veriler (çizimler) içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, basın-yayın organlarında çıkan haberlerin çocuk dünyasında da karşılıklarının bulunduğu, pandeminin resimlere yansıma şekillerinde bu haberlerin etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Her iki öğrenci grubunun resimlerinde de özellikle maske ve mesafe konulu betimlemelerin bulunduğu görülmüştür. Çocukların çevre ile ilişkilerinin ilk dönemlerinde karşılaştıkları pandemi sürecinin, resimlere korkuların yansıması olarak aktarıldığı, hastalanma ve çevrelerine virüs bulaştırma korkusu şekline ifade edildiği dikkati çekmiştir. Pandeminin ilk dönemlerinde oluşturulan “14 kuralı”nı çocukların öğrendikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, çocuk resimleri, şematik dönem çocuk resimleri, gerçeklik dönem çocuk resimleri